PRIVACY

In het kader van het gebruik van zijn diensten en in het bijzonder van de diensten die toegankelijk zijn via zijn website, kan Rivages du Monde, Bergstraat 60 - 1000 Brussel, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

Rivages du Monde respecteert de privacy van zijn reizigers, prospecten en websitebezoekers. Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegankelijke diensten gebeurt conform de geldende lokale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder conform de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Verordening 2016/679).

In het kader van zijn activiteiten is Rivages du Monde verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Rivages du Monde implementeert bovendien passende interne procedures om zijn medewerkers te sensibiliseren en de naleving van de geldende regelgeving te waarborgen.

 

VERPLICHTINGEN VAN RIVAGES DU MONDE INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Rivages du Monde streeft naar een hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten, prospecten, websitegebruikers en alle andere personen wier persoonsgegevens worden verwerkt.

Rivages du Monde verbindt zich ertoe voor elke verwerking van persoonsgegevens de geldende wetgeving toe te passen. Meer in het bijzonder verbindt Rivages du Monde zich ertoe de volgende beginselen in acht te nemen:

 • Uw persoonsgegevens worden op rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden vervolgens niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard op een manier die toereikend en ter zake dienend is en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens zijn juist, worden zo nodig geactualiseerd en alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.


Rivages du Monde neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico’s die inherent verbonden zijn aan de verwerkingsactiviteiten, om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de rechten en gegevens van de betrokken personen te beschermen. Bovendien legt Rivages du Monde zijn onderaannemers (dienstverleners, leveranciers enz.) contractueel hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens op.

 

Ten slotte verbindt Rivages du Monde zich ertoe elk ander beginsel van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, meer in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de betrokkenen, de bewaartermijnen voor persoonsgegevens en de verplichtingen inzake de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens.

 

GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

 1. Manieren waarop uw gegevens worden verzameld

In het kader van onze relatie kunt u ons op verschillende manieren uw persoonsgegevens verstrekken: wanneer u onze websites bezoekt, aankopen doet, reserveringen maakt, digitale of papieren formulieren invult, zich abonneert op de elektronische nieuwsbrief, een Rivages du Monde-account aanmaakt of ons op eender welke andere manier uw persoonsgegevens verstrekt.

 

 1. Welke gegevens

De categorieën verwerkte gegevens omvatten met name identificatiegegevens. Deze gegevens, die op u betrekking hebben, worden verzameld via papieren of digitale formulieren. Sommige gegevens zijn verplicht en worden daarom gemarkeerd met een *, andere gegevens zijn optioneel. Optionele gegevens worden verzameld om u beter te leren kennen en om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen sturen, aangepast aan uw verwachtingen.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het boeken en aankopen van reizen en het leveren van specifieke prestaties of diensten: vervoersdiensten, marketing, klantenbinding, commerciële informatie, tevredenheidsenquêtes, organisatie van wedstrijden, statistisch onderzoek, klantenservice, verwerking van uw aanvragen en/of klachten.


Naast de gevallen waarvoor we uw toestemming hebben verkregen, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor verschillende doeleinden:

 • Om de uitvoering van de reisovereenkomst te waarborgen.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in het bijzonder om de verplichte immigratieformaliteiten bij Belgische of buitenlandse overheden te vervullen).
 • Voor de gerechtvaardigde belangen van Rivages du Monde (met name het ontwikkelen van nieuwe diensten en aanbiedingen, het verbeteren van de klantenservice enz.).

In het bijzonder worden uw gegevens gebruikt:

 • om u in staat te stellen gebruik te maken van alle diensten of prestaties vermeld in de brochures en op de website van Rivages du Monde: het aanmaken van een gebruikersaccount, de elektronische nieuwsbrief, het beheer van reserveringen, ondersteuning en klachten, het beheer van de getrouwheidsprogramma’s enz.;
 • om u in staat te stellen onze website te bekijken;
 • om onze informatie en aanbiedingen zo goed mogelijk af te stemmen op uw interesses;
 • om deze te verrijken door bepaalde informatie te delen met geprivilegieerde zakenpartners om zo onze kennis van uw interesses te verbeteren en ons in staat te stellen u aanbiedingen en andere vormen van gepersonaliseerde diensten toe te sturen (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar nodig en met respect voor uw recht van bezwaar, in overeenstemming met de geldende regels inzake direct marketing);
 • om het vervullen van de administratieve formaliteiten met betrekking tot immigratie en betreding van het grondgebied te vergemakkelijken, niet-betaling te voorkomen, fraude te bestrijden en de veiligheid en beveiliging van uw reis te waarborgen.


Elk incident tijdens de uitvoering van de reisovereenkomst dat de veiligheid of beveiliging van een reis in het gedrang brengt, kan aanleiding geven tot een opname in het computersysteem, een klacht en een verbod om te reizen met de onderneming Rivages du Monde gedurende een periode van drie jaar.

GEGEVENSOPSLAG

Rivages du Monde verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast bewaart Rivages du Monde uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die de geldende wetgeving oplegt.

 

Deze opslagtermijnen worden vastgelegd in overeenstemming met de door Rivages du Monde toegepaste verwerkingsdoeleinden en houden met name rekening met de geldende wettelijke bepalingen die een specifieke bewaartermijn voor bepaalde gegevenscategorieën opleggen, eventuele verjaringstermijnen en de aanbevelingen van de GBA betreffende bepaalde gegevens-verwerkingscategorieën.

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

1.Ontvangers van uw gegevens

 De gegevens die op de website van Rivages du Monde worden verzameld, kunnen worden meegedeeld aan het bevoegde personeel, de partners of de dienstverleners van Rivages du Monde in het kader van de uitvoering van alle of een deel van de prestaties (luchtvaartmaatschappijen, binnenvaart- en zeevervoerders, lokale receptoren enz.). Bovendien kan Rivages du Monde, in overeenstemming met de in België en internationaal geldende wetten en regels, worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde Belgische of buitenlandse overheden (douane, immigratie, politie enz.). Dat is bijvoorbeeld het geval in het kader van de vervulling van de verplichte immigratieformaliteiten of met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme of andere ernstige misdrijven.

 

 1. Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Sommige van de bovengenoemde ontvangers kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en kunnen toegang hebben tot alle of een deel van de persoonsgegevens die door Rivages du Monde wordt verzameld (naam, voornaam, paspoortnummer, reisgegevens enz.), met het oog op de uitvoering van de reisovereenkomst of in verband met een specifieke wettelijke toestemming.

Rivages du Monde verbindt zich ertoe de bescherming van uw gegevens volgens de strengste regels te waarborgen zodra uw persoonsgegevens door een dienstverlener buiten de EU worden verwerkt in een land waarvan de Europese Commissie niet van mening is dat het een passend beschermingsniveau biedt. Sommige landen hebben geen adequate bescherming van persoonsgegevens. Daarom worden passende garanties overeengekomen tussen ons bedrijf en het bedrijf dat uw gegevens kan verwerken. Indien u deze garanties wenst te kennen en te verkrijgen, kunt u een aanvraag sturen naar het volgende e-mailadres: info@rivagesdumonde.be. Dit kan ook per brief.

 

UITOEFENING VAN UW RECHTEN

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment gebruikmaken van uw recht op inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens, van uw recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking en van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u uw aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Wij archiveren systematisch alle sporen van uw aanvragen en alle antwoorden die wij geven. Deze items worden gedurende 2 jaar als bewijs bewaard alvorens definitief en automatisch te worden vernietigd.


Bovendien hebt u het wettelijke recht om richtlijnen vast te stellen voor wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw persoonsgegevens.

Daarnaast kan elke minderjarige van wie we de persoonsgegevens hebben verzameld, vragen deze zo snel mogelijk te wissen.

Deze rechten kunnen per post worden uitgeoefend op het volgende adres:

Rivages du Monde

Dienst gegevensbescherming

Bergstraat 60

1000 Brussel

BELGIE


E-mail: info@rivagesdumonde.be

 

In dit verband verzoeken wij u vriendelijk uw aanvraag vergezeld te doen gaan van de elementen die nodig zijn voor uw identificatie (naam, voornaam, e-mail) en alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

U hebt bovendien het recht om in beroep te gaan bij de GBA in geval van een inbreuk op de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de AVG.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Voor zover wettelijk vereist, zullen uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor elektronische marketingdoeleinden.
Als u de elektronische nieuwsbrief van Rivages du Monde niet langer per e-mail wenst te ontvangen, kunt u bovendien op de afmeldlink klikken onderaan op elke communicatie.

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens is essentieel om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of prestaties (speciale maaltijden, medische bijstand enz.). Uiteraard kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens, maar hierdoor kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van bepaalde diensten of prestaties.

In overeenstemming met de Belgische en internationale wet- en regelgeving kan een gebrek aan communicatie of de onjuistheid van bepaalde gegevens leiden tot een weigering van de toegang aan boord of tot een buitenlands grondgebied (bijvoorbeeld door een beslissing van een douanedienst), en dit zonder dat Rivages du Monde hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

 1. Recht van inzage

U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat uw gegevens al dan niet door ons worden verwerkt.

In het bijzonder hebt u het recht om te worden geïnformeerd over:

 1. het doel of de doeleinden van de verwerking(en);
 2. de gegevenscategorieën waarop de verwerking betrekking heeft;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name internationale organisaties of ontvangers die in derde landen zijn gevestigd;
 4. indien mogelijk, de vooropgestelde bewaartermijn van uw gegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen;
 5. uw recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren of te wissen, of om de verwerking ervan te beperken, of uw recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. de bron van onze gegevens, indien de gegevens niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering;
 9. de passende waarborgen met betrekking tot een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde land of internationale organisatie;
 10. de mogelijkheid om een kopie van uw gegevens te verkrijgen, die door ons zijn verwerkt, en het feit dat wij een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra exemplaren die worden aangevraagd.

Wanneer u uw aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Dit recht op het verkrijgen van een kopie van uw gegevens mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Daartoe zullen wij u vragen ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken.

 

 1. Recht op rectificatie

U hebt het recht om zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van uw gegevens die mogelijk onjuist zijn. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

 1. Recht op wissing

Dit omvat het recht om zo snel mogelijk uw gegevens te laten verwijderen. We zijn verplicht om uw gegevens te verwijderen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. Uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking voor marketingdoeleinden. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen, ook bij profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke marketing.
 4. Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn;
 6. Uw gegevens zijn verzameld in het kader van een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen. Deze verwerking van gegevens over een kind is rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar oud is. Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar, is een dergelijke verwerking slechts rechtmatig indien en voor zover de toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.
 7. Wanneer we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt die we verplicht moeten wissen, nemen we, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ons hebt gevraagd om iedere koppeling naar, kopie van of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Dit recht is echter niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 3. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 4. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 1. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking te verkrijgen van de verwerking van uw gegevens indien:

 1. a) u de juistheid van de gegevens betwist (gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren);
 2. b) de verwerking onrechtmatig is, u zich verzet zich tegen het wissen van de gegevens en u ons in de plaats daarvan verzoekt het gebruik ervan te beperken;
 3. c) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. d) u bezwaar maakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerking zwaarder wegen.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Een betrokkene die een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

 1. Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Wij stellen iedere ontvanger aan wie uw gegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of van elke verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. We verstrekken u informatie over deze ontvangers indien u hierom verzoekt.

 

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien:

 1. a) de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en
 2. b) de verwerking via geautomatiseerde procedés gebeurt.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht de persoonsgegevens, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten doorzenden, indien technisch mogelijk.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op wissing. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

 

 1. Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken:

 1. U hebt op elk moment het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met inbegrip van profilering.
 2. In dat geval staken wij de verwerking van uw gegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 3. Wanneer uw gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 4. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

We brengen het recht van bezwaar uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u uitdrukkelijk en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie onder uw aandacht.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer uw gegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. 

 

 1. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op een andere wijze in significante mate treft.

Dat recht geldt niet indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of
 3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Rivages du Monde treft passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst door ons, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Deze besluiten worden niet gebaseerd op de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij er passende maatregelen genomen zijn om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen.

 

 1. Klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

 1. Bron

Wanneer wij gegevens over u verwerken die u niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt en die bijgevolg afkomstig zijn van een andere, niet-openbare bron, zullen wij u informeren over de bron die ons deze gegevens heeft verstrekt.

Dit zal uiterlijk vermeld worden bij de eerste communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van deze gegevens.

COOKIES

Om de kwaliteit van de diensten die op de site worden aangeboden, voortdurend te verbeteren en af te stemmen op uw verwachtingen, kan Rivages du Monde gebruikmaken van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden om uw apparaat te identificeren wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten. Rivages du Monde kan een cookie of tracker plaatsen op uw apparaat (computer, tablet, smartphone enz.) om zo informatie en persoonsgegevens te verzamelen. Afhankelijk van de door u gekozen apparaatinstellingen maken cookies het mogelijk om:

 • de belangrijkste functies van de Rivages du Monde-website te gebruiken;
 • onze website te optimaliseren en eventuele technische problemen op te sporen;
 • uw keuzes en voorkeuren op te slaan en uw gebruikersinterface te personaliseren;
 • statistieken te verzamelen over het aantal bezoekers en de gebruiksfrequentie van de verschillende onderdelen van de Rivages du Monde-website (bezochte rubrieken, bezoekerspad enz.) om de ergonomie van de site en de relevantie van de aangeboden diensten te verbeteren;
 • de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten door het aantal verkopen en kliks te meten en te evalueren op basis van onze reclame-investeringen;
 • de inhoud te kennen van de pagina's die u bezoekt, de reiszoekopdrachten die u uitvoert en de pagina's en websites die u hebt bezocht.


Afhankelijk van de gebruikte cookie-instellingen kunnen sommige trackers worden uitgegeven of gelezen door derden (reclameproviders, communicatiebureaus enz.) tijdens uw bezoek aan de Rivages du Monde-website.


U kunt uw cookie-instellingen op elk moment aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies door Rivages du Monde ons cookiebeleid.

INFORMATICABEVEILIGING/TRANSACTIEBEVEILIGING

Rivages du Monde neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard, omvang en context van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en de risico’s die de verwerking ervan meebrengt, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot deze gegevens, onvrijwillig of onrechtmatig, te voorkomen.

Rivages du Monde verbindt zich ertoe om de bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele schendingen van uw persoonsgegevens en u op de hoogte te stellen wanneer dergelijke inbreuken een negatieve impact kunnen hebben op uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Rivages du Monde verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouders of de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen.

Indien via de website persoonsgegevens van kinderen worden verzameld, kunnen ouders of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, hiertegen bezwaar maken door contact met ons op te nemen op het adres dat onderaan deze pagina is vermeld.

Bovendien kan, zoals eerder vermeld, elke minderjarige van wie we de persoonsgegevens hebben verzameld, vragen deze zo snel mogelijk te wissen.

 

CONTACT

Als u nog vragen heeft over dit beleid of de manier waarop Rivages du Monde omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: protection-dp@rivagesdumonde.be

 

WIJZIGINGEN

Rivages du Monde behoudt zich het recht voor om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te passen en verbindt zich ertoe u op zijn website te informeren over eventuele wijzigingen of aanvullingen.

Copyright © 2024-present Magento, Inc. All rights reserved.